องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  | 1   

ข้อตกลงในการปฏิบัติ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง