องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางหัวหน้าส่วนราชการ


นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
090-2794056


นายประสงค์ เลื่อมใส
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
086-2449698


นางกัลยา เรืองรังษี
ผู้อำนวยการกอคลัง
095-2972853


นายนพดุล บัวขจร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0622451250


นางอุทุมพร ชาญชำนิ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
065-6925442


นางอุทุมพร ชาญชำนิ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตร
065-6925442


นายโกวิท ลครพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
081-7890202