องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรู้คู่คุณธรรม"


พันธกิจ

๑.  จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
๒.  บำรุงและส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน
๓.  ส่งเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุ่นละอองและน้ำเสีย
๔.  ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น