องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกองช่าง


นายนพดล บัวขจร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0622451250


นายภูวดิท โรงชัยภูมิ
นายช่างโยธา
093-4243062


นายณัฐวัฒน์ ดีสกุลวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
0858579430


นางสาวอรัญญา แสงวันดี
คนงานทั่วไป
082-2576640