องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง







กองช่าง


นายประสงค์ เลื่อมใส
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
086-2449698


นายภูวดิท โรงชัยภูมิ
นายช่างโยธา
093-4243062


นายชัชวาล ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
087-8582678


นางสาวอรัญญา แสงวันดี
คนงานทั่วไป
082-2576640