องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางสำนักปลัด


นายอธิภัทร ปุราชะโก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
090-2794056


นายประสงค์ เลื่อมใส
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
086-2449698


นางสาวชลธิชา แหมไธสง
นิติกร


นางสุภาภรณ์ ทุดปอ
นักทรัพยากรบุคคล
081-9662361


นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
093-4799188


จ่าสิบโท มานนท์ กงชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
082-3944424


นางพัชรมณฑ์ นามวันสา
เจ้าพนักงานธุรการ
082-8745411


นางสมสมร วงษ์จันลา
นักจัดการงานทั่วไป
081-9474118


นางสาวสายจันทร์ ศรีนอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
088-3784734


นางสาวทองจันทร์ ดีนอก
คนงานทั่วไป
089-9483536


นายยุทธนา อุทัยสา
พนักงานขับรถยนต์
0637142116


นายทองพูล สีกองแก้ว
ยาม
081-7097382


นายปฏิญญา พรมชา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
093-4323937


นายณรงค์ ศรีกุศล
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
096-9400210