องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


การบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

        การคมนาคม การติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลใกล้เคียง ใช้เส้นทางประทาย - ชัยภูมิ และถนนลาดยาง รพช. ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กรมโยธาธิการ อบจ.นม. และโครงการพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        - ถนนลาดยาง 3 สาย
        - ถนนลูกรัง 14 สาย
        - ถนน คสล. 15 สาย

        การโทรคมนาคม

        - โทรศัพท์ (สาธารณะ) 13 แห่ง
        - หอกระจายข่าง / เสียงตามสาย 12 แห่ง

        การไฟฟ้า

        หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมด 12 หมู่บ้าน (เหลือไฟฟ้าขยายเขตที่ยังไม่ครบบางหมู่)

         แหล่งน้ำธรรมชาติ

        - ลำน้ำ, ลำห้วย 11 สาย
        - บึง, หนองและอื่นๆ 13 แห่ง

        แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        - ฝาย 13 แห่ง
        - บ่อน้ำตื้น 3 แห่ง
        - บ่อโยก 21 แห่ง
        - ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง