องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางคณะผู้บริหาร


นายประสาสน์ เกษนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
0934530167


นายศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
086-2567840


นายจีระศักดิ์์ วงษ์ชาลี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
061-1230771


นายสุภชัย นาล่อง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
080-0079946