องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง







คณะผู้บริหาร


นายประสาสน์ เกษนอก
นายกองค์การลริหารส่วนตำบลห้วยาง

โทร 0934530167



นายศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

โทร086-2567840



นายจีระศักดิ์ วงษ์ชาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

โทร061-1230771



นายสุภชัย นาล่อง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

โทร080-0079946