องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกองคลัง


นางกัลยา เรืองรังษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-2972853


น.ส.รัชชาภา ด้วงจอกนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางปุณยาพร พรมมาวัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
094-9059202


นางสาววิไลพร เติบโต
นักวิชาการพัสดุ
0956209975


นางสาวชนิภา พลยางนอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
085-7778441


นางสาวนิตยา ยศมืด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานจัดเก็บรายได้
093-3268573


นางวีณา แสนกัณหา
เจ้าพนักงานพัสดุ
089-0953302