องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง







กองคลัง


นางกัลยา เรืองรังษี
ผู้อำนวยการกอคลัง
095-2972853


นางสาวสุภาวดี พิศนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี
0811867197


นางปุณยาพร พรมมาวัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
094-9059202


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ


นางวีณา แสนกัณหา
เจ้าพนักงานพัสดุ
089-0953302


นางสาวชนิภา พลยางนอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
085-7778441


น.ส.รัชชาภา ด้วงจอดนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาววันวิสา ชัยภูธร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
084-8322123


นางสาวนิตยา ยศมืด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานจัดเก็บรายได้
093-3268573