องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,3,4,6,7,9
- โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,4
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง  
- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง  
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 6 แห่ง  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4,6สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง (หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9)
- มัสยิด - แห่ง  
- ศาลเจ้า - แห่ง  
- ศริสจักร (โบสถ์) 1 แห่ง  การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง  
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง  
- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง  
- คลินิกแพทย์ - แห่ง  
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง  
- อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ำร้อยละ 100%      
- จำนวน อสม. 156 คน