องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


อำนาจหน้าที่
 

อำนาจหน้าที่ขององค์กำรบริหารส่วนตำบล (อบต.)

      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

1.มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2.ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำ ในเขตองค์กำรบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา67)

      1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

        (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

      2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

      3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

      4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ

     6) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     7)บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     8) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

3.ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์กำรบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา68)

     1)ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

     2)ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบำยน้ำ

    4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬำ การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธำรณะ

    5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

    6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

    8)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    9)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

  10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้ำม

  11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

  12) การท่องเที่ยว

  13) การผังเมือง

4. การดำเนินงานตามอำนำจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้อบต.ทราบล่วงหน้ำ ตามสมควรหากอบต.มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกำรดังกล่ำวให้นำความเห็นของอบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย(มาตรา 69)

5.การปฏิบัติงานตามอำนำจหน้าที่ของ  อบต.  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา   อบต.  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1)

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ ทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษา ความมั่นคงแห่งชำติ (มาตรา70)

7.ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนำจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา71)

8.อาจขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการ ชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม(มาตรา72)

9.อาจทำกิจการนอกเขต  อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา73)

 

อำนำจหน้าที่ตำมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.ศ.2542

1.มีอำนำจและหน้ำที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา16)

   (1) กำรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบำยน้ำ

   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

   (5) การสาธารณูปการ

   (6)การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ

   (7)การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

  (8)การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  (9)การจัดการศึกษา

  (10)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส

  (11)การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

  (12)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  (14)การส่งเสริมกีฬำ

  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  (25) การผังเมือง

  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (28) การควบคุมอาคาร

  (29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2.อำนาจหน้ำที่ของ อบต. ตำมข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”