องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกองสวัสดิการสังคม


นายโกวิท ลครพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
081-7890202


นางสาวสุภาพร นามบรรลือ
นักพัฒนาชุมชน
089-5133994