องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางอุทุมพร ชาญชำนิ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
065-6925442


นางสาวสุเนตร ดีสวน
นักวิชาการศึกษา
080-7674556


นางสาวปาริชาติ จันปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
083-3662230


นายชินกร วรรณเดช
ครู คศ.1
087-1065741


นางสาวจันทิมา ทัพอาสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
081-8766975


นางสาวลินดา บำรุงภูมิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
093-0838468


นางสาววิจิตรา วงษ์ศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
083-3716958


นางสาวลัดดา แสงอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
088-7054685