องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุเนตร ดีสวน
นนักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
080-7674556


นางสาวสุเนตร ดีสวน
นักวิชาการศึกษา
080-7674556


นางสาวปาริชาติ จันปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
083-3662230


นายชินกร วรรณเดช
ครู คศ.1
087-1065741


นางสาวทิพากร ลมสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวลินดา บำรุงภูมิ
ผู้ดูแลเด็กอ(ทักษะ)
093-0838468


นางสาววิจิตรา วงษ์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
083-3716958


นางสาวลัดดา แสงอรุณ
คนงานทั่วไป
088-7054685


นางสาววันวิสา ชัยภูธร
คนงานทั่วไป