องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


สาส์นจากนายก อบต.
 

 

                   เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การทำงานและกิจกรรมตลอดจนสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับพี่น้องประชาชน กระผมในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการเกษตรและ ด้านการเมืองต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ บริหารงานด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลห้วยยางเกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และที่สำคัญคือ "พี่น้องชาวตำบลห้วยยาง" ที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลห้วยยางของเรา
                   กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า    เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางนี้   จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดถึงการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงาน  ในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
                   ในท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

 

ประสาสน์   เกษนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง