องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง" เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด นครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (นครราชสีมา - หนองคาย) เป็นระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร โดยรถยนต์ หรือประมาณ 85 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ ตั้งอยู่ในระวางแผนที่อำเภอบัวใหญ่ ระวาง 5440 II เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ