องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแผนยุทธศาสตร์
  | 1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง