องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางสมาชิกสภา อบต.


นายนิคม วงษ์ชาลี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางนายกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางนายสุพรรณ จันทะนาม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางนายฉวี โสดก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 1นายประวัติ จุ้มนารินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 2นายธงชัย ทับไมตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 3นายสุรศักดิ์ นนตานอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 4นายสุข ราชตั้งใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 5นายพะนอม เลื่อมใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 7นายประเสริฐ สาอุตม์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 8นายสุคนธ์ พามี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 10นายวิชิต ศึกษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 11