องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
  | 1   


ส่วนที่ 3 แผนป้องกันทุจริต 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ส่วนที่ 2แผนป้องกันทุจริต 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ส่วนที่ 1 แผนป้องกันทุจริต 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อมูลทั่วไป แผนป้องกันทุจริต 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง