องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


หมู่บ้านในเขต อบต.

 
จำนวนหมู่บ้าน

        ตำบลห้วยยางมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทุกหมู่บ้าน
 

หมู่ที่
บ้าน
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
ครัวเรือน
(หลัง)
เพศชาย
(คน)
เพศหญิง
(คน)
รวม
1
ด่านช้าง  
167
355
341
696
2
ดอนกระชาย  
108
217
220
437
3
ห้วยยาง  
186
426
432
858
4
ขามเตี้ย  
198
465
480
945
5
ห้วยคร้อ  
77
176
166
342
6
ดงบัง  
392
372
372
764
7
เก่างิ้ว  
145
281
306
587
8
บุไทย  
101
261
216
477
9
หนองหญ้าปล้อง  
182
429
441
870
10
สระไผ่  
49
105
111
216
11
ดงสว่าง  
173
415
405
820
12
หนองไผ่งาม  
142
302
332
634
รวมทั้งสิ้น
12 หมู่บ้าน
1,722
3,824
3,822
7,646