องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  | 1   
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อบต.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง