องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  | 1   


แผนบริหารความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศมาตรการเบฃผยแพร่ข้อมูลฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศมาตรการรับสินบน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง