องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


สภาพทางเศรษฐกิจ


สภาพทางเศรษฐกิจ

        อาชีพ


        ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลห้วยยาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพอื่นๆ จะมีการประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป โดยจะเป็นแรงงานรับจ้างในช่วงที่ว่างจากงานภาคเกษตรกรรมแล้ว โดยส่วนมากแล้วจะมีการประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ เช่น เป็นเกษตรกรและค้าขาย หรือ เกษตรกรและแรงงานรับจ้าง
        ในด้านแรงงานของภาคเกษตรกรรม จะใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน โดยมีการจ้างงานในช่วงดำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิต
        ส่วนนอกภาคเกษตรกรรม พบว่า ประชากรจะรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต อำเภอเมือง นครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย และมีบางส่วนเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด หรือ กรุงเทพฯ มีบางส่วนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จึงมีรายได้ที่ไม่แน่นอนหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

- ธนาคาร - แห่ง
- โรงแรม - แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าช - แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
- ร้านค้า 50 แห่ง