องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกองส่งเสริมการเกษตร


นางอุทุมพร ชาญชำนิ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายอุทัย จันทร์ภิรมย์
คนงานทั่วไป
093-3781146