องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางรายงานการคลัง

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 สำนักงานการตรวจเงินแ่นดินรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง