องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการเอกสารที่เกี่ยวข้อง