องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง