องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระไผ่ - บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง