องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกร้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเอกสารที่เกี่ยวข้อง