องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเอกสารที่เกี่ยวข้อง