องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และกล่าวคำปฏิญาณตนเอกสารที่เกี่ยวข้อง