องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกฎกระทรวงและระเบียบ

กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารที่เกี่ยวข้อง