องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกฎกระทรวงและระเบียบ

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากการคลัง การเก็บรักษาเงินฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง