องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง