องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เอกสารที่เกี่ยวข้อง