องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศการจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง