องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันและการระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะเอกสารที่เกี่ยวข้อง