องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง