องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตพบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเอกสารที่เกี่ยวข้อง