องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง