องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง







หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล





ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ



เอกสารที่เกี่ยวข้อง