องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเอกสารที่เกี่ยวข้อง