องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินการ๗ัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง