องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เอกสารที่เกี่ยวข้อง