องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง