องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อตกลงในการปฏิบัติ 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง