องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง