องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง
  | 1 | 2   ต่อไป 


ประกาศคำสั่งการมอบอำนาจ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศมาตรการเพื่อความโปร่งใส
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศเจตจำนงสุจริต
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศมาตรฐานคุณธรรมฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คำสั่งร้องเรียน-ร้องทุกข์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง